Договір-оферта

від 02.05.2019 року (дійсна)

Передмова

Бренд DoubleBoom є спільною власністю ТОВ «СЕОМЕЙДПЛЕЙС» та ТОВ «ЮЕМЕЙ». Акцепт даного договору-оферти означає за собою погодження з усіма зазначеними положеннями.

Цей Договір, в якому одна сторона ТОВ “СЕОМЕЙДПЛЕЙС”, в особі директора Маркули Володимира Ігоровича, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі– Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері маркетингу та ІТ.

При замовленні та оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

Загальні положення

 1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
 3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. Перша оплата на розрахунковий рахунок Виконавця є фактично акцептом всіх положень даного Договору.
 4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
  1. факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://doubleboom.biz;
  2. Оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://doubleboom.biz;
  3. Письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти, чату та інших засобів комунікації ) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://doubleboom.biz;
  4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору;
  5. Якщо Замовник не згідний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

Терміни і визначення

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері маркетингу та ІТ (а саме – послуги зі створення сайту Замовнику), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://doubleboom.biz/.

«Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://doubleboom.biz/ та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» — суб’єкт господарювання, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 13 даного Договору.

«Замовлення» — належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Сайт» (або WEB-сайт) — сукупність програмних чи/та апаратних засобів, що виступає інструментом передачі інформації від Замовника до його клієнтів та інших відвідувачів мережі інтернет.

«Створення сайту» — процес виконання продукту з конкретними цільовими характеристиками (нести інформацію про товар чи послуги клієнта) за допомогою сукупності мов програмування, дизайну та верстки. Продукт, який з’являється в результаті створення сайту можна побачити у вигляді WEB-сторінки, яку в подальшому можна буде розмістити в мережі інтернет, або залишити в себе.

«Яндекс Метрика / Google Analytics» — інструмент для оцінки відвідуваності сайтів, аналізу поведінки відвідувачів та ефективності реклами.

Предмет договору

 1. Предметом даного договору виступає надання послуг виготовлення сайту або погодженого в режимі електронного листування додаткових послуг.
 2. Перелік послуг, описаних в листі та погоджених Замовником є рівносильним Додаткам.
 3. В період дії цього Договору та на передбачених у ньому умовах Виконавець зобов’язується за дорученням Замовника виконати роботи, вказані в електронному листі.
 4. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти виконані Виконавцем роботи та оплатити в порядку та на умовах згідно положень цього Договору.
 5. Безпосередня суть завдань Замовника щодо виконання робіт в рамках п.1, розділу «Предмет договору» цього Договору та строк їх виконання, а також інші відомості, що стосуються виконання робіт, узгоджуються Сторонами шляхом акцептування Додатку 1, до даного договору або послуг,описаних в електронному листі.
 6. Конкретний перелік робіт, який зобов’язується виконати Виконавець фіксується в Додатку до цього Договору, який після підписання їх Сторонами є невід’ємною частиною Договору.
 7. Для цілей цього Договору під роботами розуміються, також і послуги, що надаються Виконавцем за запитом Замовника відповідно до умов цього Договору.

Порядок виконання робіт

 1. Виконання роботи Виконавцем здійснюється згідно переліку робіт, описаних в режимі електронного листування.
 2. В ході виконання цього Договору Виконавець зобов’язується виконувати вказівки відповідної уповноваженої особи Замовника, якщо такі вказівки не нанесуть негативного впливу якості роботи.
 3. Всі додаткові витрати Виконавця понесені останнім у зв’язку з виконанням цього Договору понад розмір, що зазначений у електронному листуванні відшкодовуються Замовником в повному обсязі на підставі звіту, або в режимі електронного листування за умови, якщо такі додаткові витрати були попередньо погоджені із Замовником.
 4. Загальний перелік робіт у відповідний звітний період сторони погоджують у Додатках до цього Договору, але безпосередній точний перелік робіт, їх точну дату, час і інші параметри виконання Замовнику повідомляє уповноважена особа Виконавця, або Виконавець шляхом повідомлення електронною поштою чи по телефону / або усно. Остаточний перелік виконаних робіт, за необхідності і відпрацьованого часу та вартість виконаних робіт зазначаються Сторонами по факту в режимі електронного листування, в якому зазначається перелік виконаних робіт. Всі акти та підтвердження виконаних робіт виконуються по запиту Замовника.
 5. Виконавець зобов’язується надавати в ході виконання цього Договору Замовнику та третім особам (по вказівці Замовника) тільки достовірну інформацію.
 6. У разі неякісного виконання робіт Виконавець зобов’язується усунути відповідні недоліки, при чому час витрачений на доопрацювання Замовником не оплачується.

Терміни виконання робіт

 1. Виконавець приступає до виконання робіт за даним Договором після здійснення Замовником авансового платежу або в момент проведення брифінгу.
 2. Перебіг загального терміну виконання робіт починається з моменту внесення авансового платежу та передання всієї необхідної інформації Замовником.
 3. Тривалість виконання робіт узгоджується з Замовником і повідомляється електронною поштою.
 4. Виконавець має право збільшити тривалість виконання робіт у випадку, якщо Замовник не вчасно подає необхідну інформацію або вчасно не надає відповіді на конкретизовані питання Виконавця.

Права та обов'язки сторін

 1. Виконавець зобов’язаний:
  1. Створити робочу групу по проекту Замовника;
  2. Якісно і в передбачені цим Договором терміни виконувати роботи, передбачені цим Договором;
  3. На вимогу Замовника інформувати про хід виконання робіт;
  4. Після оплати останньої частки вартості робіт, передавати Замовнику майнові права інтелектуальної власності на продукт, створений в результаті виконання даного Договору;
  5. У випадку необхідності залучати третіх осіб до виконання роботи.
 2. Виконавець має право:
  1. Вимагати від Замовника виконання всіх розпоряджень та вказівок щодо предмету даного договору.
  2. Перекладати на Замовника відповідальність за невиконання та неналежне виконання своїх зобов’язань щодо предмету даного договору з вини Замовника.
  3. Вимагати від Замовника підписання відгуку, якщо Замовник не підготував його протягом 1,5 місяця від моменту початку співпраці та передати на підпис та/або підготовки відео-відгуку (за сприяння Виконавця).
  4. Залишити свій логотип та активне посилання в нижній частині сайту (відповідно невеликого розміру) та на кожній сторінці (простановка виконуватиметься автоматично).
  5. Використовувати копію сайту на сайті компанії в якості портфоліо.
 3. Замовник зобов’язаний:
  1. Своєчасно, у передбачені цим Договором терміни, і в повному обсязі оплачувати роботи, що виконуються Виконавцем;
  2. Надавати повну і відповідну дійсності інформацію відносно предмета цього Договору;
  3. Брати участь і організовувати участь відповідальних та інших осіб Замовника у заходах за цим Договором, пов’язаних з виконанням робіт за цим Договором;
  4. Здійснювати приймання виконаних Виконавцем робіт;
  5. Виконувати рекомендації Виконавця щодо предмету даного договору;
  6. Виконувати всі вимоги Виконавця, щодо предмету даного договору в першочерговому порядку, якщо такі вимоги є реальними та їх реально втілити;
  7. Через 1,5 місяці після початку отримання послуг Замовником, підготувати письмовий відгук про якість надання послуг Виконавцем та чесно і об’єктивно оцінити його роботу, підписатись (за наявності печатки — проставити її) та надіслати у письмовому вигляді поштою або іншими доступними засобами передачі відповідних документів. У випадку вимоги Виконавця щодо запису відео-відгуку за кошт та зусиллями Виконавця — посприяти та прийняти безпосередню участь в процесі (виконати роль суб’єкта відео-відгуку).
 4. Замовник має право:
  1. Вимагати від Виконавця дотримання умов даного договору.
  2. Отримувати від Виконавця актуальну інформацію щодо реального стану справ поданому договору в усному варіанті, якщо це не має відношення до місячного звіту.
  3. Призупинити користуванням послуг Замовника, попередивши за календарний 1 місяць перед початком терміну паузи. Тривалість паузи не має тривати довше, ніж 2 календарних місяці.
  4. Припинити дію даного договору, попередивши Виконавця за 1 календарний місяць перед моментом розривання.
 5. За невиконання Замовником перед Виконавцем рекомендацій та вимог, невчасна оплата та створення інших факторів, що впливають на швидкість та якість виконання Виконавцем умов даного договору, Виконавець відповідальності не несе (провина Виконавця у затримках через непередані запитувані вчасно матеріали та ін. не виникає).
 6. За використання Замовником права на призупинення використання послуг Виконавця,останній не несе відповідальності за втрату якісних та кількісних характеристик виконаної продукції, чи позицій у випадку надання послуг пошукової оптимізації перед Замовником.
 7. Сторони домовились про те, що всі плановані/отримані/недоотримані матеріальні вигоди,які можуть бути втраченими в ході діяльності даного договору, але прямо не стосуються його не відшкодовуються Сторонами. Також будь-яка відповідальність сторін обмежується виключно предметом даного договору.
 8. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, яка була отримана за час співпраці, окрім випадків, передбачених законодавством України.

Порядок оформлення замовлення

 1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://doubleboom.biz шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “Додати”, або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки «Купити», або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів чи будь-якої форми Веб-сайту https://doubleboom.biz/.
 2. Строк обробки Виконавцем Замовлення — до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

Ціна договору і порядок оплати

 1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://doubleboom.biz/ або зазначається електронним листом на адрес Замовника. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
 2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://doubleboom.biz/ в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США (або ЄВРО), встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.
 3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:
  1. Перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або
  2. За допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).
 4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
 5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником авансом перед початком робіт. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.
 6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, комісія трансферу коштів та інші).
 7. За затримання розрахунків Замовником перед Виконавцем, останній має право призупинити виконання зобов’язань перед Замовником, в тому числі без попередження та знімає з себе всю відповідальність за отримання Замовником збитків щодо існуючої чи потенційної матеріальної вигоди та інших матеріальних втрат.
 8. Замовник зобов’язаний закрити всі питання фінансової заборгованості перед Виконавцем в повному обсязі протягом календарного місяця після завершення проекту.
 9. В разі невиконання фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем за кожен день затримки виплати нараховується пеня в розмірі 0,1% від тіла боргу, але при цьому не збільшує саме тіло боргу.
 10. Виконавець не зобов’язаний повертати отриману частку фінансових зобов’язань, отриманих від Замовника, якщо робота по етапу вже розпочалась.

Відповідальність сторін, гарантії та вирішення спорів

 1. Виконавець гарантує якість виконаних робіт.
 2. У разі неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань по Договору, Виконавець зобов’язаний переробити виконану роботу згідно вимогам Замовника за власний рахунок.
 3. Виконавець зобов’язується готувати звіти по запиту Замовника, але не частіше, ніж 1раз на місяць.
 4. Сторони зобов’язуються тримати контакт будь-якими доступними способами та відповідати на запити протягом доби (в разі неможливості виходу на контакт у зв’язку з відсутністю і доступу до засобів комунікації — протягом 3-х діб).
 5. Всі спори і розбіжності, які виникають між Сторонами з предмету Договору будуть вирішуватись шляхом переговорів. У випадку невирішення спору шляхом переговорів, вони належать вирішенню в судовому порядку згідно до діючого законодавства України.

Форс-мажор

 1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне, або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо таке невиконання буде наслідком таких обставин, як пожежа, повінь, землетрус, військові дії, акти, укази чи інші дії державних органів та дії третіх осіб, які мали вплив, що виникли після укладення Договору. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо впливає на виконання зобов’язань в строк встановлений в цьому Договорі, цей строк відповідно переноситься на час дії вищезгаданих обставин.
 2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань, повинна повідомити у письмовій формі іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права на тимчасове звільнення від виконання своїх зобов’язань з причини вищевказаних обставин.
 3. Виконавець не несе відповідальності за нестабільність роботи сайту, яка спричинена не його діями (зі сторони Хостингу та Реєстратора доменного імені та третіх сторін).

Інші умови договору

 1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
 2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків,передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
 3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою,передбаченою Податковим кодексом України.
 4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
 5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі,використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://doubleboom.biz/. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://doubleboom.biz/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
 6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
 7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб, якщо цене передбачено умовами даного Договору або іншими положеннями та домовленістю.
 8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результат і виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
 9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 1 (одного) календарного місяця. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місце знаходженням Виконавця з дати акцептування.
 10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
 11. Замовник зобов’язаний в письмовій формі або електронною поштою попередити Виконавця про рішення припинити співпрацю за 1 місяць до розривання договору.

Додаткові умови та пояснення до цього договору

 1. Замовник зобов’язаний надати Виконавцю всю необхідну інформацію для надання послуг згідно цього договору. До повного переліку інформації відноситься текстове та графічне наповнення майбутнього сайту, а також побажання дизайну. В разі відсутності графічної інформації, Замовник в праві використовувати будь-які вільні графічні елементи (в тому числі векторні і растрові зображення).
 2. Оплата послуг Замовником здійснюється будь-яким зручним та можливим способом:
  1. На розрахунковий рахунок ТОВ «СЕОМЕЙДПЛЕЙС»;
  2. Через платіжну систему, яка використовується сайтом https://doubleboom.biz.
 3. Повернення коштів відбувається лише у тому випадку, якщо Замовник надіслав письмове звернення на електронну пошту, через яку велось листування та, якщо Виконавець не розпочав процес виконання робіт. У разі початку роботи над проектом, поверненню підлягають лише кошти, які є додатковими (на кшталт оплата домену/хостингу, послуг налаштування пошти та ін.) з вирахуванням вартості комісії за переказ коштів.
 4. Виконавець виконує роботу у два етапи:
  1. Перший — виготовлення нового сайту разом з дизайном у вигляді готової верстки на базі Елементор™ та показує його Замовнику.
  2. Другий — один раунд внесення правок у разі отримання таких від Замовника. Всі правки, які передає Замовник Виконавцю повинні бути чітко сформовані. У разі розмитості інформації, Виконавець в праві інтерпретувати її згідно власного розуміння. Всі правки, які передаються Замовником Виконавцю повинні бути надіслані одним листом.

Реквізити Виконавця

ТОВ «СЕОМЕЙДПЛЕЙС»
ЄДРПОУ: 40732554
Юр. Адреса: 79031, м. Львів, вул. Хуторівка 23, корп. А2, оф. 5
Телефон: +380635495553
Електронна пошта: office@doubleboom.biz
Номер Р/Р: 26009053709901
Банк ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
МФО: 325321
Директор: Маркула Володимир Ігорович

Форма обратной связи

Мы используем технологию «cookie» — сохранение на компьютере пользователя небольших текстовых файлов. Кроме того, мы автоматически записываем в серверные логи техническую информацию из вашего браузера: IP адрес и посещённые страницы. Детали на странице Privacy Policy